Stadgar

§ 1 Namn
SeniorNet Upplands Väsby är en ideell förening och ingår i SeniorNet Sweden. Föreningen är partipolitiskt obunden. Styrelsen har sitt säte i Upplands Väsby.

 § 2. Ändamål
SeniorNet Upplands Väsby främjar medlemmars och övriga seniorers användning av informationsteknikens möjligheter till kommunikation och information.

§ 3. Verksamhet
SeniorNet Upplands Väsby verkar främst inom Upplands Väsby kommun för
– att på olika sätt tillgodose medlemmarnas behov av kunskap och sociala kontakter

för att utnyttja IT
– att ge seniorer 55+ information om möjligheter att kunna utnyttja IT.

§ 4. Medlemskap
Föreningen vänder sig i första hand till fysiska personer över 55 år.
Medlemskap i föreningen förutsätter medlemskap i SeniorNet Sweden och kräver dessutom en bekräftad anmälan till SeniorNet Upplands Väsby.
Juridisk person kan antas som medlem, varvid årsavgift beslutas från fall till fall.

§ 5. Årsmöte
Föreningens årsmöte ska hållas senast 31 mars.
Kallelse till årsmötet ska ske skriftligen senast två veckor före årsmötet. Kallelsen utsändes per e-post till medlemmar, som uppgivit sådan adress samt per brev till övriga.

Motion till årsmötet ska skriftligen ingivas till styrelsen senast 15 februari.
Varje närvarande fysisk person, som är medlem, har en röst vid årsmötet.
Vid SeniorNet Upplands Väsbys årsmöte skall följande ärenden behandlas:

1.                  Mötet öppnas
2.                  Val av ordförande och sekreterare för mötet
3.                  Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet
4.                  Upprättande och godkännande av röstlängd
5.                  Beslut om årsmötet blivit behörigen utlyst
6.                  Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning och revisorns berättelse
7.                  Beslut om fastställande av balans- och resultaträkningar
8.                  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
9.                  Beslut om arvoden och andra ersättningar för styrelseledamöter och revisorer
10.                Val av ordförande i föreningen och tillika i styrelsen
11.                Val av övriga styrelseledamöter
12.               Val av revisor och revisorssuppleant
13.                Val av valberedning
14.                Val av ombud till SeniorNet Swedens årsmöte samt suppleanter för dessa
15.                Övriga ärenden
16.                Mötet avslutas

Vid årsmöte får beslut endast fattas i ärenden som framgått av kallelse och därtill fogad dagordning.
Beslut vid årsmöte fattas med absolut (minst 50%) majoritet utom vid val, då relativ majoritet tillämpas.
Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst utom vid val, då lotten avgör.
För stadgeändring och föreningens upplösning gäller särskilda beslutsregler.

§ 6. Extra årsmöte
Styrelsen ska kalla till extra årsmöte när styrelsen finner det erforderligt eller då revisorerna eller minst en tredjedel av medlemmarna begär det. I en begäran om extra årsmöte ska anges de ärenden, som det extra årsmötet ska behandla.
Kallelse till extra årsmöte ska ske efter samma principer och tidsramar som gäller för ordinarie möte.

§ 7. Styrelse

Styrelsen är föreningens beslutande organ då årsmötet inte är samlat.
Styrelsen består av minst fyra (4) ledamöter.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

§ 8. Mandattid
Föreningens ordförande tillika styrelsens ordförande utses för en tid av ett (1) år.
Övriga ledamöter i styrelsen utses för en tid av två (2) år. Vid första årsmöte utses dock två (2) ledamöter för en tid av ett (1) år.

§ 9. Valbarhet
Valbar till föreningens styrelse och valberedning är fysisk person, som är medlem i SeniorNet Upplands Väsby.

§ 10. Styrelsesammanträden
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, vid dennes förfall av vice ordföranden, eller när minst tre av styrelsens ledamöter begär det. Styrelsesammanträde skall hållas minst två gånger per år.
Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Beslut fattas med absolut majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Vid sammanträde med styrelsen ska föras protokoll, som justeras av ordföranden och ledamot.

§ 11. Räkenskaper, revisorer
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
Räkenskaperna ska föras i enlighet med god redovisningssed.
För granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper utser årsmötet en revisor och en suppleant för ett kalenderår i taget.

§ 12. Firmateckning
SeniorNet Upplands Väsbys firma tecknas av ordföranden eller av den som styrelsen beslutar.

§ 13. Stadgeändring

Ändring av stadgarna kan göras genom beslut som fattas på ett ordinarie årsmöte
med 2/3 majoritet eller genom beslut med absolut majoritet (minst 50%) vid två på varandra följande ordinarie årsmöten.

§ 14. Upplösning
SeniorNet Upplands Väsby kan upplösas genom beslut av två på varandra följande årsmöten med minst sex (6) månaders mellanrum, varav det ena skall vara ordinarie.
För giltighet skall beslut fattas med minst 3/4 majoritet.
Upplösas föreningen eller upphör dess verksamhet på annat sätt ska föreningens tillgångar i första hand tillfalla SeniorNet Sweden (riksföreningen).
Beslut om annan fördelning av tillgångarna ska godkännas skriftligen av SeniorNet Sweden.

————————————————————————————————————-

Kommentera